Tarieven/voorwaarden

Praktijklessen (btw. incl.)
Basisopleiding

6 uur
345 EUR       

Doorgedreven opleiding

10 uur
575 EUR       

Opleiding alleen rijden

20 uur  
1150.EUR       

Examen

begeleiding


115 EUR      

Dossierrecht


geen .doss.recht 


overschrijven kan via: 

BE 68 3631 5464 6534


Theorielessen (btw. incl.)

12 uur theorie

NU

PROMO

105 EUR

 

Vergelijk onze tarieven!Algemene voorwaarden.
Bij niet komen opdagen voor de lessen wordt het volledige bedrag van de  2  lesuren in rekening gebracht. Kostenloos annuleren kan alleen mits dit minstens twee werkdagen op voorhand gebeurt. Voor snelle berichten naar de lesgever kan je best SMS’en op 0497 283 383.
De leerling tekent na elke praktijkles het ritblad met de beoordeling van de lesgever. Na de beëindigde lessenreeks tekent de leerling ook de leskaart. Als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor het berekenen van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend.

Met klachten houden we altijd rekening. Meer nog, deze zijn  heel nuttig om de werking van de rijschool te evalueren en te verbeteren. Gelieve die meteen aan je lesgever te melden. Als dat te persoonlijk is, kan de leerling ook een mail sturen naar info@rijschoolk.be. Elke klacht wordt met de nodige aandacht bekeken en persoonlijk beantwoord.

BETALINGSVOORWAARDEN: Alle opmerkingen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum ingediend te worden bij aangetekend schrijven. De rekeningen en factuurbedragen dienen betaald te worden bij inschrijving of uiterlijk bij aanvang van het eerste lesuur. Bij laattijdige betaling wordt een verwijlrente gerekend op het bruto-factuurbedrag ten belope van 15% per jaar. Eveneens is van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 12% van het bruto-factuurbedrag met een minimum van 50€. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk en het Vredegerecht van Kortrijk bevoegd.